China


BEIJING INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

2, Cherry Str. Chaoyang 100029-Beijing

HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY

11, Yuk Choi Td. Hung Hom, Hong Kong

UNIVERSIDAD TSINGHUA

30, Shuangqing Rd. Haidian. Beijing

WUHAN TEXTILE UNIVERSITY

1, Fang Zhi Rd. 430073-Hubei